Diabetea çayı (şəkərli diabet əleyhinə çay)

Tәrkibi: Zeytun yarpağı, zәncәfil kökü, sarıkök, tut yarpağı, darçın qabığı, qaragilә zoğları, mәkkәgülü çiçәyi, әmәkömәci otu, lobya meyvәsinin qını.

Farmakoloji tәsiri: Mәdәaltı vәzin Langerhans adacıqlarını stimulyasiya edәrәk insulin sintezini artırır, qanda qlükozanın sәviyyәsini azaldır. Hәmçinin tәrkibindәki insulinәbәnzәr maddәlәr hesabına qlükozanın hüceyrәlәr tәrәfindәn utilizasiyasını artırır. Damar divarını möhkәmlәndirir, keçiriciliyini tәnzimlәyir, nәticәdә diabetik angiopatiyaların qarşısını alır. Lipid mübadilәsini tәnzimlәdiyi üçün piylәnmәlәr zamanı istifadә olunur. Susuzluq, ağızda quruluq vә poliuriya kimi әlamәtlәrin qarşısını alır.

İstifadәsinә göstәriş:

  • I tip şәkәrli diabet
  • II tip şәkәrli diabet
  • Diabetönü vәziyyәt
  • Piylәnmә

İstifadә qaydası: İki filtr-­bağlamanın üzәrinә 200 ml (1 stәkan) qaynar su tökülür, 15 dәq. dәmlәnir, otaq temperaturunda soyudulur. Gündә 3 dәfә, hәr dәfә 200 ml (1 stәkan) yemәkdәn әvvәl ilıq şәkildә daxilә qәbul edilir.